•  Anasayfa
  •  İletişim
  •  ARA
  •  RSS
 
  •  İletişim
  •  ARA
  •  RSS
 
İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı Duyurusu
 
İHALE İLANI
 
Kazımkarabekir İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
   Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyü Toplu Damla Sulama Sistemi Projesi İşi
 
1-İdarenin
a) Adı: Kazımkarabekir İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi: Emsalhayat Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1 70600 Kazımkarabekir/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası: 0-338-311 27 02 / faks: 0-338-311 27 02
ç) Elektronik posta adresi: kkbekirkhgb70@hotmail.com
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :  Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyü Toplu Damla Sulama Sistemi Projesi işi Teknik şartnamedeki işler.
b) Yapılacağı yer : Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür. (Çalışılmayan Dönem Dahil)
 
3- İhalenin
a) Adı: Kazımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyü Toplu Damla Sulama Sistemi Yapım İşi.
a) Yapılacağı yer : Kazımkarabekir Kaymakamlığı Toplantı Salonu (Hükümet Konağı, Kat:2)
c) Tarihi ve saati : 26/12/2018, Çarşamba Günü, Saat: 14:00
ç) İhalenin şekli : Açık İhale Usulü
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4-1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
a-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
b-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
d-) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e-)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu) (Ayrı bir teklif zarfı içinde olacak)
f-) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) (Nakit Teminatlar Birliğin T.C. Kazımkarabekir Ziraat Bankasındaki TR55 0001 0013 4007 0035 2250 01  nolu hesabına yatırılacaktır)
g-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
ı-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi, i-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j-) İhale Yapılacak yer için Yer Gördü Belgesi,
k-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
l-) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
m)Teknik eleman için taahhütname
n) İhale tarihi itibari ile (26.12.2018) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeler sözleşme imzalanması aşamasında İdareye sunulacaktır.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
a-) İş deneyim belgeleri: : İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı teklif bedelinin en az % 50 oranında idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
b-) Bu ihalede, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Altyapı İşler Başlığının 3, 4. ve 9. Grup işlerinde sayılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
c-) İnşaat Mühendisleri ve mimarlar gerçek kişi sıfatıyla iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılabilirler.
ç-) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin , aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge .
d) İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
5- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir
 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7- İhale dokümanı, Kazımkarabekir İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Emsalhayat Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1 70600 Kazımkarabekir/Karaman görülebilir ve 1.000,00 TL. yatırılan dekontla aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Kazımkarabekir Ziraat Bankasındaki TR55 0001 0013 4007 0035 2250 01 nolu hesabına yatırılacaktır.)
 
8- Teklifler ihale tarihi 26.12.2018 Çarşamba günü saat 13:30’ a kadar Kazımkarabekir İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Emsalhayat Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1 70600 Kazımkarabekir/Karaman adresine teslim edilecektir. Bu saatten sonra Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz
 
9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
 
11- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre; İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 
13- Birlik İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta/iptal etmekte serbesttir.
 
14- Kazımkarabekir İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği; 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
                                                          
                                                                                                          İbrahim GÖKMEN
                                                                                                               Kaymakam V.
                                                                                                              Birlik Başkanı